Photo: Angela de la Agua

Photo: Angela de la Agua

~In Divine Service To You~

OM SHANTI SHANTI SHANTI ~ LOKAH SAMASTAH SUKINO BHAVANTU ~ LOKAH SAMASTAH SUKINO BHAVANTU ~ LOKAH SAMASTAH SUKINO BHAVANTU ~ OM SHANTI SHANTI SHANTI